Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Projekty EÚ

Projekt financovaný z EÚ: Výstavba miestnej komunikácie

Logo.JPG

Názov projektu:  Výstavba miestnej komunikácie

Cieľ a popis projektu: Prioritným cieľom projektu je posilnenie infraštruktúrnej vybavenosti územia prostredníctvom komplexnej úpravy. Realizácia projektu je zameraná na vybudovanie komunikácie v obci Liptovské Matiašovce, ktorou sa zlepší dopravná prístupnosť k jestvujúcim a výhľadovo realizovaným rodinným domom. Oddelením pohybu peších a vozidiel sa zabezpečí zníženie nehodovosti a komfort pohybu obyvateľov ulice, ale aj tranzitujúcich peších.

Ciele projektu: 

  • zlepšenie a rozvoj slabej lokálnej infraštruktúry v obci a tým zlepšenie kvality života na vidieku,
  • zlepšenie dopravnej obslužnosti centrálnej časti obce,
  • zlepšenie bezpečnosti premávky v obci,
  • zlepšenie vzhľadu obce a jej atraktivity pre obyvateľov aj návštevníkov,
  • podpora marginalizovaných skupín v obci,
  • podpora hospodárskeho (vrátane vidieckeho cestovného ruchu) a sociálneho rozvoja obce a dosiahnutie pozitívnych zmien v obci,

Projekt je v súlade s PRV SR 2014 – 2020, najmä FO 6B: navrhované investície budú mať vplyv na miestny ekonomický rozvoj v podobe vytvorenia podmienok pre podnikateľov a zároveň zlepšené podmienky pre život obyvateľov budú mať vplyv na zabránenie odlivu obyvateľov  z vidieka.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Opatrenie č./názov : 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie č./názov: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
Kód Výzvy: 13/PRV/2015
Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
Prijímateľ: Obec Liptovské Matiašovce
Sídlo: Liptovské Matiašovce 79
Miesto realizácie projektu:    SR
                                              VÚC (kraj) – Žilinský
                                              Okres – Liptovský Mikuláš
                                              Obec – Liptovské Matiašovce         

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 103 246,18 EUR
Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR): 100 000,00 EUR

 

http://www.mpsr.sk/

http://www.apa.sk/


 

Plagát Projektu Výstavba miestnej komunikácie

Plagát.pdf(303.8 kB)Plagát.pdf

Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Liptovské Matiašovce

Názov projektu Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Liptovské Matiašovce
Číslo výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33
Opatrenie 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Podopatrenie 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Hodnota zákazky bez DPH 37 985 €
Dátum podania 30.4.2018
Stav projektu Projekt podaný
Čakáme na vyhodnotenie projektu.

 


 

Výstavba športového areálu v obci:
- Multifunkčné ihrisko
- Detské ihrisko, workout, sadové úpravy

Názov projektu Výstavba športového areálu v obci:
- Multifunkčné ihrisko
- Detské ihrisko, workout, sadové úpravy
Číslo výzvy 22/PRV/2017
Opatrenie 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
Hodnota zákazky bez DPH 132 960 €
Dátum podania 16.11.2017
Stav projektu Projekt podaný
Čakáme na vyhodnotenie projektu.

 


 

Výstavba športového areálu v obci:
- Multifunkčné ihrisko 40x20m s osvetlením
- Detské ihrisko, workout, sadové úpravy

Názov projektu Výstavba športového areálu v obci:
- Multifunkčné ihrisko 40x20m s osvetlením
- Detské ihrisko, workout, sadové úpravy
Číslo výzvy 12/PRV/2015
Opatrenie 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
Hodnota zákazky bez DPH 147 618,22 €
Dátum podania 25.2.2016
Stav projektu Ministerstvo pôdohospodárstva celú výzvu zrušilo v októbri roku 2016

 


 

Miestna komunikácia Liptovské Matiašovce - obnova (ulica poza kostol sv. Ladislava)

Názov projektu Miestna komunikácia Liptovské Matiašovce - obnova (ulica poza kostol sv. Ladislava)
Číslo výzvy 13/PRV/2015
Opatrenie 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie 7.2 - Výstavba a rekonštrukcia  miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
Hodnota zákazky bez DPH 103 246,18 €
Dátum podania 5.2.2016
Stav projektu Schválené - maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 100 000,00 EUR

 


 

Rekonštrukcia a výstavba komunikačných zariadení v katastrálnom území obce Liptovské Matiašovce (cesty, aj cesta poza kostol sv. Ladislava)

Názov projektu Rekonštrukcia a výstavba komunikačných zariadení v katastrálnom území obce Liptovské Matiašovce (cesty, aj cesta poza kostol sv. Ladislava)
Číslo výzvy 5/PRV/2015
Opatrenie 4 - Investície do hmotného majetku
Podopatrenie 4.3 - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Hodnota zákazky bez DPH 643 512,08 €
Dátum podania 18.1.2016
Stav projektu Neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov  určených na vyčerpanie vo výzve

 


 

Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Liptovské Matiašovce

Názov projektu Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Liptovské Matiašovce
Číslo výzvy 2015/PRV/37
Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Hodnota zákazky bez DPH 113 620 €
Dátum podania júl 2015
Stav projektu Projekt zrealizovaný
Dátum ukončenia realizácie projektu 10/2015

 


 

Modernizácia verejného osvetlenia v Obci Liptovské Matiašovce

Názov projektu Modernizácia verejného osvetlenia v Obci Liptovské Matiašovce
Číslo výzvy KaHR – 22VS - 1001
Opatrenie 2 - Energetika
Podopatrenie: 2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Hodnota zákazky bez DPH 22 280,40 €
Dátum podania 23.6.2010
Stav projektu Projekt zrealizovaný
Dátum ukončenia realizácie projektu 02/2015

 


 

Modernizácia kultúrneho domu

Názov projektu Modernizácia kultúrneho domu
Číslo výzvy 2009/PRV/09
Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Hodnota zákazky bez DPH 81 103,83 €
Dátum podania máj 2009
Stav projektu Projekt zrealizovaný
Dátum ukončenia realizácie projektu 07/2010

 


 
ÚvodÚvodná stránka