Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

ZVEREJNENIE ZÁMERUVytlačiť
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU

prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

Obec Liptovské Matiašovce, Liptovské Matiašovce 79, 032 23, IČO: 00315460

podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zverejňuje zámer prevodu majetku obce predajom, a to:

  • pozemok označený v Geometrickom pláne číslo: 34842471-66/2018 zo dňa 14.09.2018 schváleným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, pod číslom 925/2018 ako diel číslo 4 o výmere 12 m2, oddelený z pôvodnej parcely registra "KN-E" parcelné číslo 57 o výmere 102 m2, druh pozemku – ostatné plochy, zapísanej na Liste vlastníctva č. 338, pre obec: Liptovské Matiašovce, katastrálne územie: Liptovské Matiašovce a pridelený do novovytvorenej parcely registra "C" parcelné číslo 87/7 o výmere 512 m2, druh pozemku - zastavaná plocha
  • pozemok označený v Geometrickom pláne číslo: 34842471-66/2018 zo dňa 14.09.2018 schváleným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, pod číslom 925/2018 ako diel číslo 5 o výmere 20 m2, oddelený z pôvodnej parcely registra "KN-E" parcelné číslo 89/1 o výmere 1611 m2, druh pozemku – ostatné plochy, zapísanej na Liste vlastníctva č. 338, pre obec: Liptovské Matiašovce, katastrálne územie: Liptovské Matiašovce a pridelený do novovytvorenej parcely registra "C" parcelné číslo 87/7 o výmere 512 m2, druh pozemku - zastavaná plocha
  • pozemok označený v Geometrickom pláne číslo: 34842471-66/2018 zo dňa 14.09.2018 schváleným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, pod číslom 925/2018 ako diel číslo 6 o výmere 3 m2, oddelený z pôvodnej parcely registra "KN-E" parcelné číslo 89/1 o výmere 1611 m2, druh pozemku – ostatné plochy, zapísanej na Liste vlastníctva č. 338, pre obec: Liptovské Matiašovce, katastrálne územie: Liptovské Matiašovce a pridelený do novovytvorenej parcely registra "C" parcelné číslo 87/7 o výmere 512 m2, druh pozemku - zastavaná plocha
  • pozemok označený v Geometrickom pláne číslo: 34842471-66/2018 zo dňa 14.09.2018 schváleným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, pod číslom 925/2018 ako diel číslo 7 o výmere 17 m2, oddelený z pôvodnej parcely registra "KN-E" parcelné číslo 89/1 o výmere 1611 m2, druh pozemku – ostatné plochy, zapísanej na Liste vlastníctva č. 338, pre obec: Liptovské Matiašovce, katastrálne územie: Liptovské Matiašovce a pridelený do novovytvorenej parcely registra "C" parcelné číslo 88 o výmere 57 m2, druh pozemku - zastavaná plocha
  • pozemok označený v Geometrickom pláne číslo: 34842471-66/2018 zo dňa 14.09.2018 schváleným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, pod číslom 925/2018 ako diel číslo 8 o výmere 4 m2, oddelený z pôvodnej parcely registra "C KN" parcelné číslo 87/3 o výmere 297 m2, druh pozemku – ostatné plochy, zapísanej na Liste vlastníctva č. 338, pre obec: Liptovské Matiašovce, katastrálne územie: Liptovské Matiašovce a pridelený do novovytvorenej parcely registra "C" parcelné číslo 87/7 o výmere 512 m2, druh pozemku - zastavaná plocha
  • pozemok označený v Geometrickom pláne číslo: 34842471-66/2018 zo dňa 14.09.2018 schváleným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, pod číslom 925/2018 ako diel číslo 9 o výmere 15 m2, oddelený z pôvodnej parcely registra "C KN" parcelné číslo 87/3 o výmere 297 m2, druh pozemku – ostatné plochy, zapísanej na Liste vlastníctva č. 338, pre obec: Liptovské Matiašovce, katastrálne územie: Liptovské Matiašovce a pridelený do novovytvorenej parcely registra "C" parcelné číslo 87/7 o výmere 512 m2, druh pozemku - zastavaná plocha


pre kupujúceho: Miroslav Benčo, dátum narodenia: 11.07.1960,

bydlisko: Nižné Matiašovce 68, Liptovské Matiašovce, 032 23  

Ing. Ingrid Benčová, rodená Gejdošová, dátum narodenia: 11.05.1970,

bydlisko: Nižné Matiašovce 68, Liptovské Matiašovce, 032 23 

za kúpnu cenu:           71 m2 x 10,00 Eur = 710,00 Eur,

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že:

dotknutý pozemok je pre Obec Liptovské Matiašovce neupotrebiteľný vzhľadom na jeho výmeru a umiestnenie, pričom uvedený pozemok sa nachádza pod stavbou rodinného domu súp. č. 74, susedí s pozemkom žiadateľa, ktorý uvedený pozemok využíva ako záhradu a odkúpením si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok. Odpredajom vyššie uvedeného pozemku nedôjde k zamedzeniu prístupu obce k okolitým susediacim pozemkom, ktorých je obec vlastníkom.

Lehoty zverejnenia zámeru

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

  • Úradná tabuľa Obce Liptovské Matiašovce: od 23.01.2019 do 07.02.2019
  • Internetová stránka Obce Liptovské Matiašovce: od 23.01.2019 do 07.02.2019
     

V Liptovských Matiašovciach, dňa 23.01.2019

                                                                                                                 v.r.

Ján Jaňák

Starosta obce


 
 

Nová webová stránka obce Liptovské Matiašovce.Vytlačiť
 

Vážení spoluobčania, od 1.4. 2017 je spustená nová webová stránka obce Liptovské Matiašovce.

Niektoré z povinne zverejňovaných informácií, ktoré dočasne nie sú k dispozícii na novej stránke, nájdete na adrese pôvodnej webstránky http://old.obecliptovskematiasovce.sk/

Ďakujeme za porozumenie.

OcÚ Liptovské Matiašovce


 
 
ÚvodÚvodná stránka