Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív - Elektronická úradná tabuľa

Aktuality

Rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre lesný celok Liptovský Mikuláš 1Vytlačiť
 


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 - Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovské MatiašovceVytlačiť
 


 
 

Rozpočet na rok 2019Vytlačiť
 


 
 

Návrh - Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovské Matiašovce Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obceVytlačiť
 

Obec Liptovské Matiašovce zverejňuje v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (ďalej len „zákona“) zámer na priamy predaj obecného majetku nasledovne:

Obec Liptovské Matiašovce podľa § 9a ods.8 písm. e/ zákona zverejňuje svoj zámer priameho predaja, z dôvodu osobitného zreteľa, nasledovného majetku obce:

  • Pozemok parcelné číslo KN E 57, diel 4 o výmere 12 m², KN E 89/1, diel 5 o výmere 20 m², diel 6 o výmere 3 m², diel 7 o výmere 17 m², KN C 87/3, diel 8 o výmere 4 m², diel 9 o výmere 15 m², spolu o výmere 71 m² ostatné plochy, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Liptovské Matiašovce,  zapísaný na liste vlastníctva č. 338 Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Liptovské Matiašovce. Pozemok sa nachádza pod stavbou rodinného domu súp. č. 74. K predaju je geometrickým plánom číslo 34842471-66/2018, vyhotoveného Jánom Ďurišom zamerané parcelné číslo KN C 87/7, diel 4 o výmere 12 m², diel 5 o výmere 20 m², diel 6 o výmere 3 m², diel 8 o výmere 4 m², diel 9 o výmere 15 m², KN C 88, diel 7 o výmere 17 m², spolu o výmere 71 m²,  nachádzajúcej sa v katastrálnom území Liptovské Matiašovce (ďalej len „predmet prevodu“),

pre kupujúceho:                    Miroslav Benčo a Ing. Ingrid Benčová   

za kúpnu cenu 710,00 Eur.

Dôvodom osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona je, že dotknutý pozemok je pre Obec Liptovské Matiašovce neupotrebiteľný vzhľadom na jeho výmeru a umiestnenie, pričom uvedený pozemok susedí s pozemkom žiadateľa a odkúpením si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok, odpredajom vyššie uvedeného pozemku nedôjde k zamedzeniu prístupu obce k okolitým susediacim pozemkom, ktorých je obec vlastníkom.

V Liptovských Matiašovciach, dňa 10.10.2018

                                                                                                                 v.r.

Ján Jaňák

Starosta obce


 
 

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO Z POSÚDENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „POH Žilinského kraja na roky 2016 – 2020“. Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o predaji pozemku trvalý trávny porastVytlačiť
 

Údaje predávajúceho:

Meno a priezvisko /názov/: Andrea Matiasová rod. Paušlá

Trvalý pobyt /sídlo/: Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1785/41, Liptovský Mikuláš, SR

Dátum narodenia: 13.6.1970

Údaje o pozemku:

Katastrálne územie: Liptovské Matiašovce

Parcelné číslo: 723

Výmera m2: 11536

Druh pozemku: trvalý trávny porast

Cena: 5 euro/m2

V prípade záujmu kontaktovať: Andrea Matiasová, 0911986958, 0910986957

 

 


 
 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obceVytlačiť
 

Obec Liptovské Matiašovce zverejňuje v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (ďalej len „zákona“) zámer na priamy predaj obecného majetku nasledovne:

Obec Liptovské Matiašovce podľa § 9a ods.8 písm. e/ zákona zverejňuje svoj zámer priameho predaja, z dôvodu osobitného zreteľa, nasledovného majetku obce:

  • Pozemok parcelné číslo KN E 288/3 ostatné plochy, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Liptovské Matiašovce,  zapísaný na liste vlastníctva č. 338 Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Liptovské Matiašovce. Pozemok sa nachádza v predzáhradke rodinného domu č. 33. K predaju je geometrickým plánom zamerané parcelné číslo KN C 211/4 o výmere 39 m²,  nachádzajúcej sa v katastrálnom území Liptovské Matiašovce (ďalej len „predmet prevodu“),

pre kupujúceho:                    Ružena Urbanová.

za kúpnu cenu 365,00 Eur.

Dôvodom osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona je, že dotknutý pozemok je pre Obec Liptovské Matiašovce neupotrebiteľný vzhľadom na jeho výmeru a umiestnenie, pričom uvedený pozemok susedí s pozemkom žiadateľa, odkúpením si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok a žiadateľ využije pozemok na zlepšenie prístupu k svojmu rodinnému domu postavenému na parc. č. 211/2, odpredajom vyššie uvedeného pozemku nedôjde k zamedzeniu prístupu obce k okolitým susediacim pozemkom, ktorých je obec vlastníkom.

V Liptovských Matiašovciach dňa 26.7.2018

                                                                                                          v. r.

Ján Jaňák

Starosta obce


 
 

Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská poštaVytlačiť
 


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 Zriaďovacia listina DHZO Liptovské MatiašovceVytlačiť
 


 
 

Návrh Všeobecné záväzné nariadenie Zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru obce Liptovské MatiašovceVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o úmysle vydať rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre lesný celok Liptovský Mikuláš 1, výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesyVytlačiť
 


 
 
ÚvodÚvodná stránka