Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív - Elektronická úradná tabuľa

Návrh VZN č. 1/2018 Zriaďovacia listina DHZ obce Lipt. Matiašovce

Aktuality

Rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre lesný celok Liptovský Mikuláš 1Vytlačiť
 


 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2019 Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Liptovské Matiašovce Vytlačiť
 


 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby Vytlačiť
 


 
 

ZVEREJNENIE ZÁMERUVytlačiť
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU

prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

Obec Liptovské Matiašovce, Liptovské Matiašovce 79, 032 23, IČO: 00315460

podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zverejňuje zámer prevodu majetku obce predajom, a to:

 • pozemok označený v Geometrickom pláne číslo: 34842471-66/2018 zo dňa 14.09.2018 schváleným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, pod číslom 925/2018 ako diel číslo 4 o výmere 12 m2, oddelený z pôvodnej parcely registra "KN-E" parcelné číslo 57 o výmere 102 m2, druh pozemku – ostatné plochy, zapísanej na Liste vlastníctva č. 338, pre obec: Liptovské Matiašovce, katastrálne územie: Liptovské Matiašovce a pridelený do novovytvorenej parcely registra "C" parcelné číslo 87/7 o výmere 512 m2, druh pozemku - zastavaná plocha
 • pozemok označený v Geometrickom pláne číslo: 34842471-66/2018 zo dňa 14.09.2018 schváleným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, pod číslom 925/2018 ako diel číslo 5 o výmere 20 m2, oddelený z pôvodnej parcely registra "KN-E" parcelné číslo 89/1 o výmere 1611 m2, druh pozemku – ostatné plochy, zapísanej na Liste vlastníctva č. 338, pre obec: Liptovské Matiašovce, katastrálne územie: Liptovské Matiašovce a pridelený do novovytvorenej parcely registra "C" parcelné číslo 87/7 o výmere 512 m2, druh pozemku - zastavaná plocha
 • pozemok označený v Geometrickom pláne číslo: 34842471-66/2018 zo dňa 14.09.2018 schváleným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, pod číslom 925/2018 ako diel číslo 6 o výmere 3 m2, oddelený z pôvodnej parcely registra "KN-E" parcelné číslo 89/1 o výmere 1611 m2, druh pozemku – ostatné plochy, zapísanej na Liste vlastníctva č. 338, pre obec: Liptovské Matiašovce, katastrálne územie: Liptovské Matiašovce a pridelený do novovytvorenej parcely registra "C" parcelné číslo 87/7 o výmere 512 m2, druh pozemku - zastavaná plocha
 • pozemok označený v Geometrickom pláne číslo: 34842471-66/2018 zo dňa 14.09.2018 schváleným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, pod číslom 925/2018 ako diel číslo 7 o výmere 17 m2, oddelený z pôvodnej parcely registra "KN-E" parcelné číslo 89/1 o výmere 1611 m2, druh pozemku – ostatné plochy, zapísanej na Liste vlastníctva č. 338, pre obec: Liptovské Matiašovce, katastrálne územie: Liptovské Matiašovce a pridelený do novovytvorenej parcely registra "C" parcelné číslo 88 o výmere 57 m2, druh pozemku - zastavaná plocha
 • pozemok označený v Geometrickom pláne číslo: 34842471-66/2018 zo dňa 14.09.2018 schváleným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, pod číslom 925/2018 ako diel číslo 8 o výmere 4 m2, oddelený z pôvodnej parcely registra "C KN" parcelné číslo 87/3 o výmere 297 m2, druh pozemku – ostatné plochy, zapísanej na Liste vlastníctva č. 338, pre obec: Liptovské Matiašovce, katastrálne územie: Liptovské Matiašovce a pridelený do novovytvorenej parcely registra "C" parcelné číslo 87/7 o výmere 512 m2, druh pozemku - zastavaná plocha
 • pozemok označený v Geometrickom pláne číslo: 34842471-66/2018 zo dňa 14.09.2018 schváleným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, pod číslom 925/2018 ako diel číslo 9 o výmere 15 m2, oddelený z pôvodnej parcely registra "C KN" parcelné číslo 87/3 o výmere 297 m2, druh pozemku – ostatné plochy, zapísanej na Liste vlastníctva č. 338, pre obec: Liptovské Matiašovce, katastrálne územie: Liptovské Matiašovce a pridelený do novovytvorenej parcely registra "C" parcelné číslo 87/7 o výmere 512 m2, druh pozemku - zastavaná plocha


pre kupujúceho: Miroslav Benčo, dátum narodenia: 11.07.1960,

bydlisko: Nižné Matiašovce 68, Liptovské Matiašovce, 032 23  

Ing. Ingrid Benčová, rodená Gejdošová, dátum narodenia: 11.05.1970,

bydlisko: Nižné Matiašovce 68, Liptovské Matiašovce, 032 23 

za kúpnu cenu:           71 m2 x 10,00 Eur = 710,00 Eur,

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že:

dotknutý pozemok je pre Obec Liptovské Matiašovce neupotrebiteľný vzhľadom na jeho výmeru a umiestnenie, pričom uvedený pozemok sa nachádza pod stavbou rodinného domu súp. č. 74, susedí s pozemkom žiadateľa, ktorý uvedený pozemok využíva ako záhradu a odkúpením si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok. Odpredajom vyššie uvedeného pozemku nedôjde k zamedzeniu prístupu obce k okolitým susediacim pozemkom, ktorých je obec vlastníkom.

Lehoty zverejnenia zámeru

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 • Úradná tabuľa Obce Liptovské Matiašovce: od 23.01.2019 do 07.02.2019
 • Internetová stránka Obce Liptovské Matiašovce: od 23.01.2019 do 07.02.2019
   

V Liptovských Matiašovciach, dňa 23.01.2019

                                                                                                                 v.r.

Ján Jaňák

Starosta obce


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 - Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovské MatiašovceVytlačiť
 


 
 

Rozpočet na rok 2019Vytlačiť
 


 
 

Návrh - Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovské Matiašovce Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obceVytlačiť
 

Obec Liptovské Matiašovce zverejňuje v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (ďalej len „zákona“) zámer na priamy predaj obecného majetku nasledovne:

Obec Liptovské Matiašovce podľa § 9a ods.8 písm. e/ zákona zverejňuje svoj zámer priameho predaja, z dôvodu osobitného zreteľa, nasledovného majetku obce:

 • Pozemok parcelné číslo KN E 57, diel 4 o výmere 12 m², KN E 89/1, diel 5 o výmere 20 m², diel 6 o výmere 3 m², diel 7 o výmere 17 m², KN C 87/3, diel 8 o výmere 4 m², diel 9 o výmere 15 m², spolu o výmere 71 m² ostatné plochy, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Liptovské Matiašovce,  zapísaný na liste vlastníctva č. 338 Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Liptovské Matiašovce. Pozemok sa nachádza pod stavbou rodinného domu súp. č. 74. K predaju je geometrickým plánom číslo 34842471-66/2018, vyhotoveného Jánom Ďurišom zamerané parcelné číslo KN C 87/7, diel 4 o výmere 12 m², diel 5 o výmere 20 m², diel 6 o výmere 3 m², diel 8 o výmere 4 m², diel 9 o výmere 15 m², KN C 88, diel 7 o výmere 17 m², spolu o výmere 71 m²,  nachádzajúcej sa v katastrálnom území Liptovské Matiašovce (ďalej len „predmet prevodu“),

pre kupujúceho:                    Miroslav Benčo a Ing. Ingrid Benčová   

za kúpnu cenu 710,00 Eur.

Dôvodom osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona je, že dotknutý pozemok je pre Obec Liptovské Matiašovce neupotrebiteľný vzhľadom na jeho výmeru a umiestnenie, pričom uvedený pozemok susedí s pozemkom žiadateľa a odkúpením si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok, odpredajom vyššie uvedeného pozemku nedôjde k zamedzeniu prístupu obce k okolitým susediacim pozemkom, ktorých je obec vlastníkom.

V Liptovských Matiašovciach, dňa 10.10.2018

                                                                                                                 v.r.

Ján Jaňák

Starosta obce


 
 

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO Z POSÚDENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „POH Žilinského kraja na roky 2016 – 2020“. Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o predaji pozemku trvalý trávny porastVytlačiť
 

Údaje predávajúceho:

Meno a priezvisko /názov/: Andrea Matiasová rod. Paušlá

Trvalý pobyt /sídlo/: Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1785/41, Liptovský Mikuláš, SR

Dátum narodenia: 13.6.1970

Údaje o pozemku:

Katastrálne územie: Liptovské Matiašovce

Parcelné číslo: 723

Výmera m2: 11536

Druh pozemku: trvalý trávny porast

Cena: 5 euro/m2

V prípade záujmu kontaktovať: Andrea Matiasová, 0911986958, 0910986957

 

 


 
 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obceVytlačiť
 

Obec Liptovské Matiašovce zverejňuje v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (ďalej len „zákona“) zámer na priamy predaj obecného majetku nasledovne:

Obec Liptovské Matiašovce podľa § 9a ods.8 písm. e/ zákona zverejňuje svoj zámer priameho predaja, z dôvodu osobitného zreteľa, nasledovného majetku obce:

 • Pozemok parcelné číslo KN E 288/3 ostatné plochy, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Liptovské Matiašovce,  zapísaný na liste vlastníctva č. 338 Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Liptovské Matiašovce. Pozemok sa nachádza v predzáhradke rodinného domu č. 33. K predaju je geometrickým plánom zamerané parcelné číslo KN C 211/4 o výmere 39 m²,  nachádzajúcej sa v katastrálnom území Liptovské Matiašovce (ďalej len „predmet prevodu“),

pre kupujúceho:                    Ružena Urbanová.

za kúpnu cenu 365,00 Eur.

Dôvodom osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona je, že dotknutý pozemok je pre Obec Liptovské Matiašovce neupotrebiteľný vzhľadom na jeho výmeru a umiestnenie, pričom uvedený pozemok susedí s pozemkom žiadateľa, odkúpením si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok a žiadateľ využije pozemok na zlepšenie prístupu k svojmu rodinnému domu postavenému na parc. č. 211/2, odpredajom vyššie uvedeného pozemku nedôjde k zamedzeniu prístupu obce k okolitým susediacim pozemkom, ktorých je obec vlastníkom.

V Liptovských Matiašovciach dňa 26.7.2018

                                                                                                          v. r.

Ján Jaňák

Starosta obce


 
 

Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská poštaVytlačiť
 


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 Zriaďovacia listina DHZO Liptovské MatiašovceVytlačiť
 


 
 

Návrh Všeobecné záväzné nariadenie Zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru obce Liptovské MatiašovceVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o úmysle vydať rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre lesný celok Liptovský Mikuláš 1, výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesyVytlačiť
 


 
 
ÚvodÚvodná stránka